rotKucharz
rotDoradca zawodowy
Zajęcia grupowe
rotDoradca zawodowy
Zajęcia indywidualne
rotMakijaż permanentny
rotWyjazd kulturalno - społeczny
rotPsycholog
Zajęcia indywidualne
rotKsięgowość komputerowa z modułem kadry płace ZUS
rotObsługa programu Auto Cad
rotGrafika komputerowa
rotKierowca
Kwalifikacja wstępna przyśpieszona dla kierowców wykonujących transport drogowy kat. C
rotStylizacja paznokci
Stylizacja paznokci z elementami masażu dłoni i stóp
rotPracownik administracyjno - biurowy
rotKierowca
Kierowca wózka jezdniowego z napędem silnikowym oraz bezpieczną wymianą butli w wózkach wyposażonych w te urządzenia oraz modułem magazyniera
rotkierowca wózka jezdniowego
kierowca wózka jezdniowego z napędem silnikowym oraz bezpieczną wymianą butli w wózkach wyposażonych w te urządzenia oraz maodułem magazyniera
rotoperator koparo- ładowarki kl. III
rotoperator ładowarek jednonaczyniowych kl. III
rotOperator walców drogowych kl.III
rotPrawo jazdy kat. D
rotPrawo jazdy kat.C
Obsługa projektu - Korkociąg 2014
korkociag 2013
korkociag 2012
korkociag2011
korkociag 2010
korkociag 2009
korkociag 2008
banery
» STRONA GŁÓWNA » Korkociąg » Opis działań podejmowanych w trakcie projektu
małe litery  średnie litery  duże litery  wysoki kontrast wysoki kontrast

Opis działań podejmowanych w trakcie projektu

Zadanie nr 1 - Aktywna integracja.

W ramach zadania realizowane będą:

- rekrutacja uczestników,

- indywidualne programy usamodzielnienia,

- indywidualne programy rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych,

- kontrakty socjalne,

- indywidualne spotkania z doradcami zawodowymi,

- warsztaty aktywnego poszukiwania pracy i autoprezentacji wobec pracodawcy,

- konsultacje indywidualne z doradcą edukacyjno-zawodowym,

- treningi kompetencji i umiejętności społecznych,

- konsultacje indywidualne z psychologiem,

- warsztaty kompetencji i umiejętności społecznych,

- spotkanie warsztatowo - konsultacyjne dla młodzieży w rodzinach zastępczych w okresie adolescencji i ich rodzin,

- uzupełnienie wiedzy szkolnej - indywidualne korepetycje przedmiotowe,

- szkolenia zawodowe,

- zwrot kosztów za naukę na poziomie ponadgimnazjalnym, policealnym lub wyższym,

- staże zawodowe,

- wynajem pomieszczeń na spotkania ze specjalistami,

- sfinansowanie kosztów zespołów ćwiczeń z zakresu kinezyterapii lub innych zajęć rehabilitacyjnych,

- sfinansowanie uczestnikom projektu kosztów opieki nad dziećmi,

- zwrot kosztów dojazdu na zajęcia związane z realizacją projektu,

- przeprowadzenie indywidualnej diagnozy potrzeb uczestników,

- zapewnienie uczestnikom wyżywienia na zajęciach,

- badania prof. I spec. Dla uczestników odbywających staż zawodowy.

 

Działania z wychowankami, młodzieżą w rodzinach zastępczych, osobami niepełnosprawnymi oraz bezrobotnymi będą miały charakter zindywidualizowany, uwzględniający predyspozycje osobowościowe, ich zainteresowania i przygotowanie zawodowe. Uczestnicy odbędą konsultacje indywidualne i grupowe ze specjalistami, tj. psychologiem, doradcą zawodowym oraz doradcą edukacyjnym. Przejdą również szkolenia zawodowe, po których łatwiej im będzie znaleźć zatrudnienie na rynku pracy.

Pracownicy/pracownice są przeszkoleni w zakresie równości szans kobiet i mężczyzn. Specjaliści (psychologowie, doradcy zawodowi, broker edukacyjny, nauczyciele - korepetytorzy zatrudnieni do prowadzenia zajęć w ramach projektu), mają wiedzę w zakresie równości płci. Prowadząc spotkania nie będą utrwalali istniejących podziałów i segregacji zawodowej z powodu płci. Będą łamali stereotypy oraz mówili językiem wrażliwym na płeć. Będą aktywnie zachęcać kobiety i mężczyzn do podejmowania niestereotypowych zajęć i zapewniać im niezbędne wsparcie konieczne do przełamania stereotypów na swój własny temat oraz do radzenia sobie ze stereotypowymi reakcjami otoczenia.

Dla uczestników projektu na rok 2014 - 2015 przewidziano następujące szkolenia zawodowe z zakresu:

 

 • "Kierowca wózka jezdniowego z napędem silnikowym oraz bezpieczną wymianą butli w wózkach wyposażonych w te urządzenia oraz modułem magazyniera",? ?Stylizacja paznokci, z elementami masażu dłoni i stóp",
 • "Obsługa kasy fiskalnej i fakturowanie z nauką podstaw obsługi komputera oraz modułem przedstawiciela handlowego",
 • "Brukarz - robotnik drogowy",
 • "Operator koparko ? ładowarek kl. III",
 • "Księgowość komputerowa, z modułem, kadry - płace - ZUS",
 • "Operator ładowarek jednonaczyniowych kl. III",
 • "Pracownik obsługi hotelowej, z modułem recepcjonisty",
 • "Prawo jazdy kat. D",
 • "Kwalifikacja wstępna przyśpieszona dla kierowców wykonujących transport drogowy Kat. C",
 • "Prawo jazdy Kat. C",
 • "Grafika komputerowa",
 • "Makijaż permanentny",
 • "Pracownik administracyjno-biurowy",
 • "Kucharz",
 • "ADR kurs podstawowy w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych wszystkich klas",
 • "Szkolenie przygotowujące przewoźników do egzaminu Certyfikat Kompetencji Zawodowych w zakresie transportu drogowego osób",
 • "Obsługa programu Auto Cad",
 • "Szkolenie okresowe dla kierowców kat. C",
 • "Operator spycharek kl. III",
 • "Operator walców drogowych".

 

Zadanie nr 2 - Praca socjalna

Pracownicy socjalni oraz asystenci osób niepełnosprawnych towarzyszą uczestnikom projektu przy realizacji wszystkich form aktywności realizowanych w ramach projektu. Będą realizowali we współpracy z osobami z poszczególnych grup indywidualne programy usamodzielnienia, indywidualne programy rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz kontrakty socjalne. Zatrudnienie pracowników było uzależnione od ich kwalifikacji zawodowych, a nie płci. Są przeszkoleni w zakresie równości szans. Pracownicy/pracownice zespołu projektowego stosują w przekazie język wrażliwy na płeć. Również gromadzenie danych o uczestnikach odbywało się w podziale na płeć w obszarze projektu.

 

Zadanie 3 - Zasiłki i pomoc w naturze

W ramach tego zadania przewidziana jest realizacja świadczeń na kontynuowanie nauki wychowanków opuszczających rodziny zastępcze oraz pomoc pieniężna na usamodzielnienie, a także świadczenia na utrzymanie młodzieży w rodzinach zastępczych.

 

Zadanie 4 - Działania o charakterze środowiskowym.

W ramach tego zadania przewidziana jest organizacja 1 spotkania wyjazdowego o charakterze społeczno - kulturalnym dla osób niepełnosprawnych, bezrobotnych i wychowanków oraz 1 spotkania integracyjnego dla młodzieży.

 

Zadanie 6 - Zarządzanie projektem.

Projektem kieruje Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Suwałkach.

Zarządzanie projektem obejmuje działania związane z przygotowaniem organizacyjnym, podziałem ról. Jego częścią są również sprawy administracyjno - biurowe oraz:

 

- kontynuacja zatrudnienia pracowników

- spotkania konsultacyjne Zespołu Realizującego Projekt raz w miesiącu, w celu omówienia wykonywania poszczególnych zadań,

- składanie sprawozdań z postępu realizacji projektu z zakresu rzeczowego i finansowego przez każde stanowisko pracy,

- nadzór nad realizacją części merytorycznej oraz sprawozdawczo - finansowej,

- stały monitoring projektu,

- zakup urządzeń i wyposażenia,

- rozbudowa strony internetowej i jej administracja,

- przejazdy pracowników na szkolenia, seminaria, konsultacje, wyjazdy w sprawach organizacji szkoleń.

 

Zespół projektowy, w tym kadra zatrudniona do prowadzenia zajęć w ramach projektu zdaje sobie sprawę z obowiązku przestrzegania zasady równości szans kobiet i mężczyzn. Wszyscy pracownicy przeszli szkolenie z zakresu równości płci.


© 2014 PCPR Suwałki
DESIGN BY ONAVI